Styrelseinformation 2023-04-13

Närvarande: Lena Bertilsson, ordförande; Ylva Edgren, vice ordförande; Ingrid Olsson, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör; Ann Hunt som går in som ordinarie ledamot och Elisabet Kinnby, suppleant.

Föregående mötesprotokoll 2023-03-16

Föregående mötesprotokoll 2023-03-16 är signerat, godkändes och lades till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

SvTek inbjudan till ordinarie viltspårprov:

Är inlagt på hemsidan och Facebook. Sista datum för anmälan är 1/6.

Inbjudan Dala Game Fair i Falun:

Inbjudan är skickad till styrelsen och även till jaktkontakt Mikaela för kännedom. Ylva kontaktar Mikaela, och hör om hon känner någon som kan tänkas deltaga.

Ekonomi

Ekonomin ser fortsatt bra ut.

Klubbprylar: Ulrika meddelar att inköp av muggar har gått om intet, då de tyvärr missat vår beställning. Styrelsen beslutar att vänta till efter årsmötet, då ny styrelse får ta tag i detta.

Medlemmar: Ulrika meddelar att 93 medlemmar betalt medlemskap hittills.

Jakt

Ylva har kontaktat Mikaela, som verkar nöjd med att ha Ylva som kontakt i styrelsen.

Rapporter

Stamböcker grytprov 2022

Ingrid har efterlyst dem hos SvTek, som ska skicka dem så fort de kommer.

Tavla till Årets klubbmästare (grytprov)

Ingrid håller kontakt med L H innan årsmötet.

Specialen 27/5 2023

Tält Lena, Ulrika, Ann och Ingrid tar med sina egna, och det finns extra tält som reserv.

Sponsring BIS-rosetter Ulrika gör klar annons.

Sponsring foder Ulrika kontaktar Bozita Robur.

Aktiviteter

Hundarna på fortet i Malmö 30/4

Vårpromenader på fem olika platser 14/5:

Kalix, Sundsvall, Uppsala, Lidköping och Brösarps norra backar

Hundarna på fortet läger i Malmö 27-28/5

Årsmöte

Valberedning Lotta har meddelat styrelsen att hon inte hittat ledamöter eller suppleanter till styrelsen, och att hon själv också avgår från valberedningen vid årsmötet.

Årsmöteshandlingarna

Ingrid är klar med verksamhetsberättelsen, och har påbörjat VB Avel.

Avtackningar Fem ledamöter kommer avgå på årsmötet.

Släthåret

Planering för nr 2 Susanne har skickat planering, och var och en skickar in sitt material till Susanne 1/6.

Nästa möte

Nästa möte blir 4/5.