Utmärkelser uppfödning

Våra uppfödares olika utmärkelser

Hamiltonplaketten
Svenska Terrierklubbens Uppfödarmedalj
Svenska Terrierklubbens Förtjänsttecken

Hamiltonplaketten

Hamiltonplaketten kan tilldelas en person/personer som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och därigenom främjat Svenska Kennelklubbens syften på ett uppenbart sätt.

Hamiltonplaketten har delats ut till framgångsrika hunduppfödare inom SKK-organisationen sedan tidigt 1900-tal. Plaketten delas ut i samband med SKKs kennelfullmäktige, för närvarande vartannat
år.

Hamiltonplaketten instiftades 1910 till åminnelse av SKKs grundare och förste ordförande, Adolf Patrick Hamilton. Den delades ut första gången 1911 och senast 2019.

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren/mottagarna ha haft en aktiv uppfödningsverksamhet under minst tio år av aktuell ras. Avliden person kan inte nomineras som mottagare av plaketten.

Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person/personer som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln.

Läs mer om hur nomineringen går till på https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/priser-och-utmarkelser/hamiltonplaketten/

Hamiltonplakettörer släthårig foxterrier

1925 grosshandlare Jos Th Östling, Gryt
1928 friherinna Hedvig von Post, Hundvännens
1929 friherre Carl Leuhusen, Comps
1935 kamrer Rune Nordvall, Näsets
1943 greve Björn von Rosen, Campfire (slh & sth)
1945 Elfe Tegnér, av Saxa (slh & sth)
1946 Eric Wernér, Skarabergs
1961 ingenjör Gunlög Gadh
1961 Arne Wegeland, av Finnö
1962 Bengt Peterzéns, Svarthuvans
1973 Birger & Astrid Jansson, Djupöns
1977 Eva & Ingvar Magnusson, Rödåbäckens
1979 Bodil Granberg, Bodils
1979 Sigurd Hall, Järvsöstigens
1981 Britta Hultéus, O’Docks
2003 Gudrun Düring, Goldfighter’s (slh & sth)

Svenska Terrierklubbens Uppfödarmedalj släthårig foxterrier

Medlem som under minst 10 år på ett förtjänstfullt sätt genom uppfödning främjat terrieraveln kan tilldelas Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj.

Medlemmen skall arbeta i enlighet med SKKs avelspolicy och rasklubbens avelsstrategi. Medlemmen skall också vara ett föredöme när det gäller kontakten med valpköpare, andra uppfödare, medtävlare och organisationens förtroendevalda.

Förslagsställaren skall utförligt redogöra för hur medlemmen uppfyller ovanstående krav, med en tydlig redogörelse av uppfödargärningens bakgrund, historik och meriter, och som även åtföljs av en presentation av medlemmen. Förslag kan lämnas av rasklubb och/eller lokalklubb samt centralstyrelsen.

Ifyllt formulär med uppfödarens namn och övriga uppgifter ska vara Rasklubben tillhanda 28/10.

Följande uppfödare har erhållit
SvTeKs Uppfödarmedalj

Helena Peterzéns, Itkins kennel

Annika Larsson, Indianfox’s kennel

Lennart Härnesund, Badgerhills kennel

Susanna Chapman, Glowing kennel

Ewa Lundén, Residenset’s kennel

Svenska Terrierklubbens förtjänsttecken

Medlem som på ett föredömligt sätt främjat Svenska Terrierklubbens mål och verksamhet kan tilldelas Svenska Terrierklubbens förtjänsttecken.

Arbetet skall vara av den karaktär att det kommit Svenska Terrierklubben till stor nytta och framåtskridande. Medlemmen skall vara klanderfri, representativ för sin organisation och ha arbetat inom organisationen i minst 10 år.

Förslagsställaren skall utförligt redogöra för hur medlemmen uppfyller ovanstående krav, med en tydlig redogörelse av arbetsinsatsen, och som även åtföljs av en presentation av medlemmen. Förslag kan lämnas av rasklubb och/eller lokalklubb samt centralstyrelsen.

Ifyllt formulär med personens namn och övriga uppgifter ska vara Rasklubben tillhanda 28/10.