Stadgar

§ 1 Klubbens uppgift är att med iakttagelse av bestämmelserna i Svenska Kennelkubbens och Svenska Terrierklubbens stadgar: verka för en sund och ändamålsenlig släthårig foxterrier, sprida kunskap om släthårig foxterrier till sammanslutningar och enskilda.

§ 2 Medlemskap i klubben vinns av enskilda personer, som erkänner och vill främja klubbens syfte. Medlemskap beviljas av klubbens styrelse.

§ 3 Medlemskap i klubben upphör, om medlem begär detta, om medlemsavgift ej betalats inom angiven tid eller, om medlem blir utesluten enligt beslut av SKK:s disciplinnämnd.

§ 4 Medlem i klubben som bedriver uppfödning, försäljning eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall följa Svenska Kennelklubbens bestämmelser och underkasta sig den kontroll som SKK:s centralstyrelse föreskriver.

§ 5 Klubbens angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.

§ 6 Klubbens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 7 Ordinarie årsmöte hålls årligen före maj månads utgång. Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner sådant erforderligt, eller när det för visst uppgivet ändamål skriftligen påkallats av minst en tredjedel av klubbens medlemmar. Årsmöte hålls på tid och plats som beslutats av styrelsen. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och skall senast 14 dagar före årsmötet sändas till medlemmarna.

§ 8 Årsmöte öppnas av klubbens ordförande eller vid förfall av denne av vice ordförande. Vid årsmöte skall förekomma följande ärenden: – justering av röstlängden – val av ordförande vid årsmötet – val av sekreterare vid årsmötet – val av två justeringsmän tillika rösträknare – fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst – föredragning av styrelsens berättelse – föredragning av räkenskaper – revisorernas berättelse – fastställande av fördelning av vinst eller täckande av förlust – frågan om ansvarsfrihet för styrelsen – fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår – val av ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen enligt vad som stadgas i § 11 – val av två revisorer och en revisorssuppleant för granskning av klubbens förvaltning – utseende av valberedning om tre personer varav en sammankallande för förberedelse av val enligt ovan – behandling av motioner och frågor som det stadgas om i § 10

§ 9 Vid årsmötet äger varje medlem, som är närvarande och är 16 år fyllda rätt att föra talan och utöva rösträtt. Röstning genom fullmakt får ej ske. Röstlängd för årsmötet upprättas på grundval av för dagen gällande medlemsförteckning. Röstning sker öppet, dock skall val förrättas med slutna sedlar om någon så yrkar. Vid val avgörs lika röstetal genom lottning. I annan fråga varom ej är särskilt stadgat, gäller den mening som erhållit högst antal röster eller om antalet är lika, den mening som företräds av mötets ordförande.

§ 10 Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmötet, skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast tio dagar före kungjort möte. Över sådant ärende skall styrelsen avge yttrande. Ärende väckt av medlem enligt ovan kan avgöras vid mötet antingen om minst halva antalet ledamöter i styrelsen är närvarande och tillstyrker att ärendet upptages till avgörande eller om mötet genom två tredjedelars majoritet så bestämmer.

§ 11 Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter jämte två suppleanter. Ordförande väljs årligen. Övriga ledamöter samt suppleanter väljs sålunda: att halva antalet utses för en tid av två (2) år. Året räknas därvid från ordinarie årsmöte till och med nästa sådant möte. Ledamot och suppleant kan omväljas. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, varom de flesta närvarande förenat sig, dock vid lika röstetal den mening som företräds av den tjänstgörande ordföranden. Styrelsen sammanträder på kallelse och är beslutsmässig, då minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom sig de personer som var för sig eller i förening äger teckna klubbens firma. Revisorer och revisorsuppleant väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från ordinarie årsmöte då val skett, till och med därpå kommande ordinarie årsmöte. Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år, samt för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte. Stadgeändring beslutad vid årsmöte 2008-04-26 och 2009-05-30.

§ 12 Styrelsen handhar förvaltningen av klubbens angelägenheter.
Det ankommer på styrelsen bland annat att:
– förbereda ärenden som skall avgöras av årsmötet
– verkställa av årsmötet fattat beslut
– föra räkenskaper över klubbens inkomster och utgifter och förvalta klubbens tillgångar
– till ordinarie årsmöte avge berättelse avseende verksamheten under året

§ 13 Klubben kan upplösas om två på varandra följande årsmöte, varav ett ordinarie, så beslutar. Klubbens tillgångar tillfaller då Svenska Terrierklubben.

§ 14 (Ändrat av årsmötet 1992 och godkänt av ytterligare ett årsmöte 1993) Stadgeändringar. Förslag till stadgeändring skall senast under mars månad ingivas till styrelsen som därutöver till årsmötet avger utlåtande. För stadgeändring erfordras att beslut härom fattas på två på varandra följande årsmöten, det senare minst två månader efter det förra, samt att beslut på båda årsmötena biträdes av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Det första av dessa årsmöten skall vara ordinarie. Beslut om stadgeändring skall innehålla dag för förändringens ikraftträdande. Klubbens stadgar jämte ändringar därav skall godkännas av Svenska Terrierklubben.