Styrelseinformation 2022-02-22

Närvarande:Lena Bertilsson, ordförande, Ingrid Olsson, sekreterare, Ulrika Karlsson, kassör, Helena Peterzéns, Lotta Fogelström och Susanne Streltzer.

Anmält förhinder: Susanne Kryhl.

Föregående mötesprotokoll 2022-01-11

Föregående protokoll 2022-01-11 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Nya viltspårregler:

Susanne S, Lena H och Marianne J-H tittar på reglerna, och inkommer med ett förslag till uppdaterad poängberäkning så snart det går för Årets viltspårfox.

Sponsring av ekipage till SvTeks SM i viltspår 2022:

Efter diskussion beslutar styrelsen att sponsra två hundar med startavgiften.

Kallelse till TF 3 april digitalt: Inget beslut taget idag vem som kan representera.

Ekonomi

Resultat- och balansräkning, bokslut: Kassör går igenom balans- och resultaträkning, allt ser fortsatt positivt ut och ekonomin är stabil. Bokslut kommer inom kort.

Medlemmar: 114 fullbetalande, 7 familje, 6 utländska = 127 medlemmar.

11 gåvomedlemskap är skänkta av uppfödare, vilket vi tackar dem för.

Avelskommitté

Verksamhetsberättelse ska sammanställas i god tid före årsmötet.

Hemsidan/ Facebook

Frågor på Facebook-vem ska svara på vad: Efter diskussion beslutas att enklare frågor som inte behöver gå till styrelsen för behandling kan Lotta och Susanne S svara på. Andra mer klubbrelaterade frågor ska hänvisas till e-post till sekreterare, som i sin tur vidarebefordrar till den som är mest lämplig att svara.

Rapporter

Rasbroschyr

Efter kort diskussion beslutas att den får vänta till efter årsmötet.

Specialen 28 maj 2022

Annons till Specialen: annonsen gicks igenom och gjordes klar till tidning, hemsida/FB.

Sista anmälningsdag blir 2 maj.

Beslutas att anmälningsavgifter blir 250 kr för valp/veteran, och 450 kr för övriga klasser.

Katalog ingår i samtliga anmälningsavgifter.

Anmälan sker via internetanmälan, EJ VIA PAPPER!

Två ringsekreterare är klara, liksom ordförande för årsmötet.

Beslutas att BIS-rosetterna i finalerna kan sponsras med en rosett 150 kr, två rosetter 300 kr.

Förfrågan om sponsring kommer skickas ut till uppfödare.

Budget: Ulrika har gjort budget för Specialen i grova drag, den får finslipas när vi har mer exakta uppgifter på kostnader.

Klubbartiklar/deltagarpryl: Bordläggs till nästa möte.

Övriga aktiviteter under helgen: efter diskussion beslutas att det inte kommer finnas utrymme för ytterligare aktiviteter, då styrelsen förmodligen inte kommer ha alla på plats.

Årsmötet

Kallelse är skickad till tidningen, ska även läggas in på hemsidan/FB. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan 2022 ska påbörjas och vara klar i god tid före årsmötet.

Aktiviteter

2/4 Prova på Hoopers i Upplands Väsby, 6 anmälda.

3/4 Aktiviteter i Pildammsparken i Malmö.

9/4 Tipspromenader i tre av våra områden.

Till dessa olika tipspromenader undrar Susanne S om det skulle vara möjligt att Rasklubben sponsrar söder och öster med 200 kr och mellersta med 100 kr, till priser till vinnarna 1-3.

Beslutas att sponsra enligt förslaget. Klistermärken kommer delas ut tillsammans med priser.

Aktiviteterna kommer läggas in på hemsidan och FB.

Övriga frågor

Susanne S har skickat oss foto på fina brickor med rävmotiv att kunna användas som priser, gåvor o dyl.

Nästa möte

Nästa möte blir 29/3.