Styrelseinformation 2022-05-05

Närvarande: Lena Bertilsson, ordförande, Ingrid Olsson, sekreterare, Helena Peterzéns, Lotta Fogelström och Susanne Streltzer, som går in som ordinarie ledamot.

Anmält förhinder: Ulrika Karlsson och Susanne Kryhl.

Föregående mötesprotokoll 2022-03-29

Föregående mötesprotokoll 2022-03-29 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Inbjudan till SvTeks Viltspår SM:

Susanne S har inte fått in några anmälningar ännu, men ytterligare blänkare ska göras på Facebook och hemsida innan anmälan utgår 5/6.

European Foxterrier Winner Show: Beslutas att vi lägger in informationen på hemsidan.

Skokloster Jaktmässa/SGK folder: SGK har skickat information om att deras grytfolder med information om raserna behöver uppdateras. Ingrid har kontaktat SGK, och ny text är inskickad och att vi önskar behålla samma foto som tidigare.

Förslag nytt VP till Årsbästa i Nosework:

Efter diskussion beslutar styrelsen att ett nytt VP till Nosework ska upprättas, och gäller retroaktivt från 2022-01-01.

Birgitta Wenzer får i uppdrag att ge förslag på pris, samt inköpa album till detsamma.

Ekonomi

Revisionsberättelsen är inkommen, och är godkänd av revisorerna.

Avelskommitté

Förslag till text Köpahund.se: Helena har ingen text klar, men ska återkomma så fort hon kan.

SvTeks hemsida text om släthår: Styrelsen överens om att text om rasen behöver uppdateras, men det får vänta tills vidare.

Utvärdering av RAS: SvTek har hört av sig på mejl om klubben har gjort någon utvärdering av RAS för 2021. Ingrid har meddelat att då RAS blev fastställt 2021, har klubben inte sett det som nödvändigt att även samma år göra en utvärdering, utan kommer göra en sådan för 2022. SvTek godtog detta, och klubben kommer skicka in verksamhetsberättelsen Avel för 2021 till SvTek.

Verksamhetsberättelsen Avel är klar.

Jaktkommitté

Årets Jaktfox: Ghastly´s Breath of the Wild, uppfödare och ägare Lena Hansson.

Rapporter

Terrierfullmäktige: Lena representerade klubben, och meddelar att det var ett trevligt möte som fungerade bra.

Poängberäkning Årets viltspårfox:
Poängberäkning är nu uppdaterad och fastställs idag, och gäller retroaktivt från 2022-01-01. Susanne S uppdaterar på hemsidan.

Specialen 28 maj 2022

Klubbprylar: vi tar med det som finns kvar, och även gamla nr av tidningen och TP.
Deltagarpryl: Lena har fixat tygkassar som hon kommer fylla med saker.
Sponsring på 1000kr inkommit från North Twins kennel att använda pengarna hur vi tycker blir bäst.
Sponsring foder Bozita Robur: sponsring klar med 150 kg hundmat.
Sponsring BIS-rosetter: samtliga BIS rosetter sponsrade.
Ulrika sammanställer listor på skänkta priser och lotterivinster.

Avveckling av VP: Efter diskussion beslutas att följande VP ska avvecklas vid Specialen:

JIDJIS VP till BIS-1 valp
OF COURSE VP till BIS-2 valp
FOXERNA VP till BIS junior
NELLANS CUP till Bästa tik avelsgrupp
BODILS ÄLVKARLS VP till BIS-2

Årsmötet

Verksamhetsberättelse 2021 godkänns av styrelsen.
Verksamhetsplan 2022 godkänns av styrelsen.
Proposition angående skänkta medlemskap godkänns av styrelsen.

Aktiviteter under året

Grytdag Almunge 4/9: Susanne S håller i denna.
Monter Stockholms Hundmässa: Susanne S försöker ragga folk och hundar, så vi kan ha monter.

Släthåret

Susanne S har skickat ut planering för nr 2, så var och en kollar vad man har att skicka in.

Terrierposten

Susanne S har skickat in material till TP nr 2.

Nästa möte

Nästa möte blir 24/5 klockan 19.00, och kommer endast avstämma Specialen och årsmötet.