Styrelseinformation 2023-02-14

Närvarande: Lena Bertilsson, ordförande; Ingrid Olsson, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör; Ann Hunt och Elisabet Kinnby, som båda går in som ordinarie ledamöter.

Anmält förhinder: Ylva Edgren och Susanne Streltzer.

Föregående mötesprotokoll 2023-01-17

Föregående mötesprotokoll 2023-01-17 är signerat, godkänns och läggs till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Finnish Foxterrier Association sommarläger

Beslutas att informationen läggs in på hemsida och Facebook.

Ekonomi

Inventarielista

Samtliga i styrelsen ska inventera vad man har hemma till nästa gång.

Helena har meddelat att hon endast har partytältet. Uppdrogs åt Lena att kolla med Helena om tältet är helt, och går att använda. Diskuterades om vi ska sälja det i så fall, och köpa nya mindre tält som är mer hanterbara. Lena åtog sig att kolla vilka tält som är bra.

Resultat- och balansräkning gås igenom, och ekonomin ser fortsatt stabil ut.

Rambudget 2023 gås igenom och fastställs.

Klubbprylar

Då Ylva inte är närvarande vet vi inte hur det har gått med sökandet efter nya muggar.

Ulrika har tittat på pins och tygmärken. Styrelsen diskuterar vad man tror kan vara lockande, och kommer fram till att pins och tygmärken kanske inte är så attraktiva, utan att klistermärke är mer användbara.

Avel

Valphänvisning: Kullar ligger gratis i 3 mån från födelsedatum eller inläggsdatum för medlemmar, tas därefter bort om inte medlemskap är betalt för innevarande år.

Uppfödarlistan: De uppfödare som inte betalt medlemskap för 2023 ska tas bort 5/3 enligt beslut från ordförande.

Rapporter

Rasfolder: Efter diskussion beslutas att rasfolder lämnas vidare till nästa styrelse att ta tag i.

Aktivitetsansvarig Västra: Uppdrogs åt Susanne att ta kontakt med medlem vid förra mötet.

Elmia Game Fair: Uppdrogs åt Ylva vid förra mötet att kontakta Mikaela, för att höra om hon vet någon som kan medverka.

Specialen 27/5 2023

Annons för Specialen gås igenom och görs klar, Ingrid skickar till tidningen.

Anmälningsblankett gås igenom och i år lägger vi till bedömningsklass.

Ulrika gör den klar och skickar till Fredrik.

Efter diskussion beslutas att vi planerar för knytkalas efter årsmötet även i år.

Specialen 18/5 2024

Plats: Tånga Hed är bokad.

Beslutas att vi lämnar över förslag på domare till nästa styrelse.

Aktiviteter

Hundarna på fortet i Malmö 19/2, 25-26/3 läger, 30/4

Träningsdag i Knivsta 26/3

Vårpromenader på fem olika platser 14/5

Årsmöte

Kallelse till årsmötet gås igenom och görs klar, Ingrid skickar till tidningen.

Proposition angående slopande av att förare ska vara medlem vid Årsbästatävlan

Ingrid skriver propositionen.

Valberedning Styrelsen har inte hört något från valberedningen.

Tavla till Årets klubbmästare (grytprov)

Ingrid kontaktar Lennarth Härnesund för att höra hur vi ska lösa detta.

Terrierposten

Manusstopp är 1 maj. Presentation av Årets Jaktfox om det är utsett.

Nästa möte

Nästa möte blir 16/3.