Styrelseinformation 2023-03-16

Närvarande: Lena Bertilsson, ordförande; Ylva Edgren, vice ordförande; Ingrid Olsson, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör och Elisabet Kinnby, som går in som ordinarie ledamot.
Anmält förhinder: Susanne Streltzer och Ann Hunt.

Föregående mötesprotokoll 2023-02-14

Föregående mötesprotokoll 2023-02-14 är signerat, godkändes och lades till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Inbjudan utställningslandskamp Sverige-Finland hösten 2024 på Åland

Styrelsen diskuterade inbjudan, och är mycket positiv till det hela. Dock är det i dagsläget oklart om valberedningen får ihop en ny styrelse till årsmötet, och då känns det svårt att ta beslut redan nu. Lena svarar Johanna i Finland, och ber om mer detaljerad information.

Susanne S tar paus från styrelsen

Susanne har börjat studera på heltid, och har meddelat att hon f n endast kommer ha tid över till Släthåret.

Ekonomi

Resultat- och balansräkning Ulrika håller på med dessa, och har kontakt med revisorerna.

Rasklubbens ekonomi är fortsatt stabil.

Klubbprylar Ulrika har hittat ny firma för inköp av muggar. Hon ska kontakta dem, och om offerten håller prismässigt, gör hon beställning omgående.

Medlemmar Ulrika meddelar att Rasklubben har 93 medlemmar, varav 5 är familjemedlemmar, 6 utländska och 4 skänkta medlemskap.

Avel

Verksamhetsberättelse Avel

Ingrid åtar sig att göra den även denna gång. Marianne J H bidrar med statistik kring den jaktavlade populationen.

Jakt

Kontaktperson i styrelsen

Ylva kontaktar Mikaela för att höra hur hon tycker det fungerar med information till henne från styrelsen, och om hon skulle vilja ha en kontaktperson att stämma av med.

Det är viktigt att hon känner sig delaktig i Rasklubben.

Rapporter

Aktivitetsansvarig Västra: Susanne har mejlat personen, men har inte fått någon respons.

Elmia Game Fair: Ylva har haft kontakt med Mikaela, men hon har tyvärr inte hittat någon som är villig att hjälpa till.

Tavla till Årets klubbmästare (grytprov):

Ingrid har pratat med Lennarth Härnesund. Vad han vet har tavlan endast delats ut 1999, då det året efter blev nya regler, som innebar att priset inte har tävlats om efter det.

Donator till tavlan är avliden, därav kan Rasklubben fatta beslut.

Styrelsen beslutar att priset ska avvecklas, och Ingrid kontaktar L H för att höra vem som ska erhålla tavlan.

Specialen 27/5 2023

Tält: partytältet, och ev inköp av nya, Lena ska kolla upp.

Ingrid har ett grönt tält som Rasklubben kan ta delar av som går att använda.

Närvaro: På Specialen kommer Lena, Ulrika, Ann, Ingrid och Elisabet vara närvarande, Lena och Ulrika åker upp redan dagen innan.

Knytkalas: Styrelsen avvaktar till efter anmälningstidens utgång, och när vi vet vilka och hur många som har anmält till Specialen bildar vi en Messengergrupp som vi gjorde förra året.

Aktiviteter

Hundarna på fortet i Malmö 26/3, 30/4

Träningsdag i Knivsta 26/3

Vårpromenader på fem olika platser 14/5

27/5 Specialen och Årsmöte

27-28/5 Hundarna på fortet aktivitetshelg i Malmö

Det visar sig att lägret i mars i Malmö har blivit flyttat till maj, och styrelsen ser det som lite olyckligt att det sammanfaller med samma helg som Specialen, och framför allt årsmötet. Specialen och årsmötet är en gång om året, och bör hållas fri från andra aktiviteter, så att så många medlemmar som möjligt kan närvara denna dag.

Årsmöte

Valberedning Lena kontaktar Lotta för att höra hur det går.

Släthåret

Susanne har meddelat att tidningen snart är klar, och att korrektur är på gång.

Ingrid kollar med SvTek om stamböckerna för grytproven är klara för 2022.

Nästa möte

Nästa möte blir 13/4.