Styrelseinformation 2023-05-04

Närvarande: Lena Bertilsson, ordförande; Ylva Edgren, vice ordförande;
Ingrid Olsson, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör; Ann Hunt som går in som ordinarie ledamot och Elisabet Kinnby, suppleant.

Föregående mötesprotokoll 2023-04-13

Föregående mötesprotokoll 2023-04-13 är signerat, godkändes och lades till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Inbjudan till ordförandemöte med SvTek 2/5

Lena deltog på mötet och frågor som diskuterades var bl a klubbtidningar, hur man hanterar inlägg i sociala medier, hur och var de ska besvaras samt hur man bemöter och handhar ”stökiga” personer i klubbarna och på olika aktiviteter. Minnesanteckningar fördes, och kommer skickas ut till rasklubbarna.

Inbjudan till viltspår-SM för terriers

Är inlagt på hemsidan och Facebook, och eventuellt finns 2 intresserade deltagare.
Anmälan utgår 1/6.

Inbjudan till digital ras- och specialklubbsträff med SKK 23/5

Ylva är intresserad och anmäler sig.

Ekonomi

Ekonomin ser fortsatt bra ut.
Ulrika meddelar att bokslut är klart, och hon inväntar revisionsberättelsen.
Medlemmar: Ulrika meddelar att vi nu är 109 medlemmar.

Avel

Valphänvisning kullar med inavelsprocent över 6,25%

Ingrid lyfter frågan då hon menar att både SKK och i klubbens RAS står det skrivet att ”Enskilda kombinationer bör inte överskrida 6,25%”, och menar därmed att Rasklubben går emot sina egna rekommendationer i RAS då man lägger in kullar över 6,25%. Många andra rasklubbar hänvisar inte kullar med inavelsprocent över 6,25%, för att följa rekommendationerna från SKK. Efter diskussion beslutas att valphänvisning ska vara oförändrad, och kullar med inavelsprocent över 6,25% ska få läggas in, då majoriteten av styrelsen anser att det endast är en rekommendation.

Specialen 27/5 2023

Styrelsen beslutar att för att få in ytterligare anmälningar flyttas sista dag till 7/5.

Årsmöte

Valberedningen jobbannonser Louise Dufwa, SvTek har bett ordförande, kassör och sekreterare att fylla i ett antal frågor, som sedan kan läggas in som annonser på hemsidan, så att intresserade kan se vad de olika posterna kräver.

Valberedningen Lotta har meddelat att hon fortfarande inte har hittat några intresserade till styrelsen, och känner nu att hon inte kan göra mer. Nomineringar till styrelse har inkommit, och Lotta ska signera det digitalt.

Årsmöteshandlingarna är klara och kommer läggas in på hemsidan 18/5. Motionstid utgår 17/5. Dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och proposition godkänns, och Ingrid skickar ut dem för signering snarast.

Nästa möte

Inget nytt möte är inbokat före årsmötet.