Hamiltonplaketten

Kriterier för att erhålla Hamiltonplaketten

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren ha varit aktiv uppfödare under minst 10 år av aktuell ras. Bruks – och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov.

Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person som på annat sätt gjort en
utomordentlig insats för hundaveln.

Verksamheten får inte strida mot SKKs Grundregler, inte heller får uppfödningen/ avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras och om rasen finns omnämnd i SRD-dokumentet ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons hundhållning i stort beaktas.

Skicka in din nominering

SKKs Förtjänsttecken

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken är en utmärkelse som delas ut i samband med Kennelfullmäktige vartannat år.

Mottagaren av förtjänsttecknet ska ha varit verksam inom SKK i minst 10 år och gjort en särskilt viktig insats som aktiv inom organisationen. Statuterna för Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken anger att utmärkelsen är avsedd att ”utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamt främjande av SKKs syften.”

Mottagaren av förtjänsttecknet ska ha varit verksam inom organisationen i minst 10 år. Personen ska ha varit aktiv inom ett brett område, i flera klubbar, och alltså inte enbart varit knuten till en viss rasklubb och/eller specialklubb.

Förslag till mottagare av SKKs förtjänsttecken kan lämnas av läns- eller specialklubb, verksamhetsklubb och Sveriges Hundungdom.

Förslag på uppfödare/personer som kan komma ifråga för nomineringar ska vara Rasklubbens sekreterare tillhanda 1/10.

Skicka in din nominering