Styrelseinformation 2022-06-20

Närvarande: Lena Bertilsson, ordförande; Ylva Edgren, vice ordförande; Ingrid Olsson, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör; Susanne Streltzer, ledamot; Ann Hunt, suppleant.

Anmält förhinder: Elisabet Kinnby, suppleant.

Föregående mötesprotokoll 2022-05-24 och konstituerande protokoll 2022-06-09

Föregående mötesprotokoll 2022-05-24 och konstituerande protokoll 2022-06-09 är justerade, godkänns och läggs till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Utställning Specialen 2024 officiell/inofficiell:
Efter diskussion beslutar styrelsen att Specialen 2024 blir inofficiell.

Medlemsenkäten, kan vi dela med oss av frågorna till Cockerklubben:
En förfrågan har inkommit från CSK, och efter diskussion beslutar styrelsen att CSK kan få ta del av frågorna.

Renmarkskommitténs förslag, hur påverkar den verksamheterna med våra jakthundar:
Efter diskussion får Susanne i uppdrag att kontakta SKK för att få svar om detta även gäller grytjakten. Susanne ska även kontakta M J-H för att höra hennes synpunkter.

Ekonomi

Resultat- och balansräkning: Ekonomin ser fortsatt bra ut.

Skänkt medlemskap: På årsmötet beslutades att återinföra skänkt medlemskap, däremot missades det att ta beslut om avgiften. Styrelsen beslutar att avgiften ska vara 150 kr.

Medlemmar: 127 fullbetalande, 9 familjemedlemmar, 8 utländska medlemmar, i utländsk familjemedlem (finns inte längre). 25 nya medlemmar och 12 skänkta medlemskap.

Klubbprylar: Styrelsen kommer med förslag på nya prylar till nästa möte.

Avelskommitté

Avelsansvarig:
Om någon utanför styrelsen ska adjungeras ska denna rapportera till styrelsen inför varje styrelsemöte, och även vara rasinformatör hos SKK.

Bordlagda/framskjutna ärenden

Förslag till text Köpahund:
Efter diskussion erbjuder Ingrid sig att komma med ett förslag till ändring i texten till nästa möte.

SvTeks hemsida uppdatera text om släthår:
Ingrid informerar om att SvTek nyligen tryckt upp ny broschyr, så att få ändrat text i broschyren blir nog svårt. Däremot borde kanske texten kunna ändras på hemsidan.

Rasfolder: bordläggs till nästa möte.

Hemsidan/ Facebook

Aktivitetsansvariga:
Söder/Karoline Lindahl tar över efter Susanne K, Väster/t v Lotta Fogelström, Norr/får efterlysas.

I styrelsen fortsätter Lena att vara tävlingsansvarig, och Ingrid fortsätter vara mottagare av domarkritiker.

Rapporter

SvTek Viltspår-SM:
Susanne meddelar att ett ekipage är anmält, vilket är kul. Rasklubben har sponsrat med anmälningsavgiften. Susanne ombesörjer och skickar ”Lycka till”-kort och ett klistermärke.

Poängberäknare för Årets Lydnadsfox:
Efter frågan om Ylva skulle kunna tänka sig att hålla i detta, beslutar styrelsen att Ylva t v blir ansvarig.

VP till Nosework: Birgitta W ska inkomma med förslag på pris och album.

Specialen 28 maj

Utvärdering ekonomiskt:
Det kan bara konstateras att klubben gick med ett rejält underskott, vilket mycket berodde på att endast 17 hundar var anmälda, och domarens resa och boende blev något högre än förväntat.

Ingrid undrade över hur rosetterna kunde bli så dyra, 4062 kr, då det var budgeterat 2000 kr. Samtliga finalrosetter var sponsrade av kennlar, så de rosetterna ska betala sig själv eller helst bli ett litet överskott. Lena förklarade att rosetterna har blivit dyrare.

Utvärdering arrangemanget:
I det stora hela fungerade allt mycket bra, alla var glada att åter få träffas och att Specialen äntligen blev av. Knytkalaset efteråt var mycket uppskattat, och mat/dryck fanns till alla.

Sortering av bilder: Ingrid har börjat sortera bilder, men det är mycket tidskrävande. Här behöver bestämmas före utställningen vem som tar hand om gallring/sortering av bilder.

Specialen 2023
Tid: Efter kontroll med SKK och SvTek utställningar 2023 beslutas att datum blir 27/5.
Plats: Förslag på plats ska efterlysas i tidningen/Facebook så medlemmarna kan komma med förslag.

Aktiviteter

Grytdag Almunge 4/9: Susanne håller i denna och beslutas att avgiften blir 150 kr, för icke medlemmar 200 kr, och att klubben sponsrar med 1.000 kr.

Monter Stockholms Hundmässa 10-11/12:
Susanne efterlyser på hemsidan/Facebook hundar och personer som kan hjälpa till fredag-söndag.

Nästa möte

Nästa möte blir 16/8.