Styrelseinformation 2022-08-16

Närvarande: Lena Bertilsson, ordförande; Ylva Edgren, vice ordförande; Ingrid Olsson, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör och Elisabet Kinnby, som går in som ordinarie ledamot.
Anmält förhinder: Susanne Streltzer, ledamot och Ann Hunt, suppleant.

Föregående mötesprotokoll 2022-06-20

Föregående mötesprotokoll 2022-06-20 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Nominering till Hamiltonplaketten och Förtjänsttecken:
Efter diskussion beslutar styrelsen att inbjudan snarast läggs ut på hemsidan, Facebook och Instagram. Nomineringar ska vara sekreterare tillhanda senast 1/10.

Copyright loggan: Förslag har inkommit från Susanne, att copyright på vår logga ska tas bort då hon tycker det stör utseendet. Dessutom påtalar hon att loggor är upphovsrättsskyddade, så det är i praktiken inte nödvändigt att ha copyright på loggan.
Styrelsen beslutar enligt förslaget att copyright omedelbart tas bort på loggan.

Rasmonter Jägersro 4/9: Förfrågan inkommit från S K om hon kan hålla i en rasmonter. Efter diskussion beslutar styrelsen att S K kan ansvara för rasmonter på Jägersro. Lena kontaktar S K för att stämma av med klubbprylar m m.

Östsv Tek Inbjudan till olika aktiviteter:
Efter diskussion beslutas att Susanne får i uppdrag att göra en sammanställning tillsammans med våra egna aktiviteter under hösten, som läggs ut på Facebook och Instagram.

Ekonomi

Resultat- och balansräkning: Ekonomin ser fortsatt god ut.

Klubbprylar: Ylva har skickat oss offert på muggar, och styrelsen tror att det kan vara en trevlig klubbpryl att satsa på. Ylva fortsätter till nästa möte att ta in fler offerter.

Avelskommitté

Avelsansvarig: Lena har varit i kontakt med Helena Peterzéns, som tackat ja till att vara adjungerad avelsansvarig. Styrelsen beslutar att adjungera Helena Peterzéns som avelsansvarig. Ingrid meddelar SKK och SvTek omgående.

Rapporter

VP till Nosework: Birgitta W meddelat att hon inköpt album, och fortsätter leta pris.

Förslag till ny text Köpahund: Ingrid har gjort klart förslag till text, som även H P har godkänt. Styrelsen beslutar att godkänna texten, och Ingrid meddelar SKK omgående.

SvTeks hemsida text om släthår: Efter diskussion kommer styrelsen fram till, att till nästa möte ska samtliga läst texten och komma med förslag på ändringar.

Rasfolder: Efter diskussion erbjuder Lena sig att titta på texten som godkänts till Köpahund, och se vad som går att använda. Till texten ska foto på valpar och vuxna läggas in.
Ingrid föreslår att istället för en tryckt folder gör man en pdf-fil som läggs på hemsidan, och som kan laddas ner därifrån av uppfödare/intresserade. Styrelsen beslutar enligt förslaget. Lena gör klart rastexten och lägger till uppgifter för medlemskap, för att kunna användas till montrar/träffar i höst. Ett mindre antal kan skrivas ut av kontaktpersoner/ansvariga för att delas ut på plats.

Specialen 28 maj 2022

Domarreferat från Ian Gabriel.
Ulrika fortsätter påminna domaren, som trots upprepade påstötningar ännu inte svarat.

Special 27/5 2023
Plats: Olika förslag framkom: Tånga Hed, Vilsta, Gränna och Falkenbergs BK, som vad vi hört hyr ut gratis. Styrelsen diskuterade de olika alternativen, och kom fram till att Tånga Hed ligger bra till för de flesta funktionärer/uppfödare, som kommer från södra, västra och mellersta landet. Styrelsen är inte beredd att åka hur långt som helst norrut för att hålla en utställning. Norrspecialen fyllde den funktionen när den var igång.
En annan viktig faktor att ta hänsyn till i sammanhanget är att foderfirman Bozita/Robur finns i Vårgårda, och räddade oss denna gång med att skänka mat just för att vi var på deras hemmaplan, och kunde hämta maten själva. De hade redan tagit beslut för året att inte sponsra fler arrangemang. Detta måste beaktas i framtiden, då sponsring av mat från foderfirmor blivit allt svårare.
Då vi snarast behöver boka plats, beslutar styrelsen att boka Tånga Hed. Ulrika bokar
snarast, och skickar även sponsorinbjudan till Bozita/Robur.
Domare: Domare har accepterat, och bekräftelse ska skickas för signering.

Special 18/5 2024
Tas upp på nästa möte.

Aktiviteter

Grytdag Almunge 4/9:
Susanne rapporterar att 9 personer kommer, 12 hundar, 3 icke medlemmar, hundarna
kommer från 8 olika kennlar.
Monter Stockholms Hundmässa 10-11/12:
Susanne har fått ihop en grupp som kan bemanna montern. I gruppen ingår två uppfödare som är de största aktiva uppfödarna i trakten, samt valpköpare/hundägare. De är dock tacksamma att om utställare finns på plats, får de gärna hjälpa till att lösa av någon timme vid behov.
Efter diskussion beslutar styrelsen att klubben har rasmonter i Stockholm, och Ulrika anmäler. Lena ska kontakta Susanne för att stämma av med montermaterial, prylar och om vi hinner få klart rasbroschyr att kunna delas ut.
Höstpromenad: söndag 30 oktober i Skåne, Östra, Mellan samt en digital.

Nästa möte: Nästa möte blir 29/9.