Styrelseinformation 2022-09-29

Närvarande: Lena Bertilsson, ordförande; Ylva Edgren, vice ordförande; Ingrid Olsson, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör; Susanne Streltzer, ledamot; Ann Hunt, suppleant och Elisabet Kinnby, suppleant.

Föregående mötesprotokoll 2022-08-16

Föregående mötesprotokoll 2022-08-16 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna.

AU-beslut nr 1 2022/2023

Beslut om omkostnader SKK Avelskonferens 12-13/11 för Ylva Edgren, konfirmeras och läggs
till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Inbjudan rasmonter MY DOG 2023:
Efter diskussion beslutar styrelsen att ej ha rasmonter på MY DOG. Styrelsen anser att det är svårt för en så liten ras som vår att bemanna montern i fyra dagar.
SKK åker på turné: Affisch finns inlagd på hemsidan och Facebook. Lena var på träffen i Ronneby, och det var en mycket givande kväll.
Medlemmar mejlat angående Årsbästalistan/medlemskap:
Under diskussion framkommer att även några ledamöter uppfattar kriterierna som lite otydliga, därför får Ingrid i uppdrag att skriva en förtydligande text till årets släthår, uppfödare, avelshund och avelstik. Ingrid får i uppdrag att svara medlemmarna att styrelsen är överens om att medlemskap krävs för att få tävla om Rasklubbens samtliga titlar, beslutet
togs på årsmötet 2019.
Förtydligande text läggs in på hemsidan/Facebook snarast.

Ekonomi

Resultat- och balansräkning: finns ej tillgänglig idag.
Klubbprylar: Ylva fortsätter sondera om hon kan hitta trevliga muggar.

Avelskommitté

Nominering SKK Hamiltonplaketten: Två nomineringar har inkommit till Rasklubben.
Nominering SKK Förtjänsttecken: En nominering har inkommit till Rasklubben.
Styrelsen beslutar att ha ett arbetsmöte 10/10 för att avhandla dessa.
Adj avelsansvarig kommer inbjudas för att lämna sin åsikt.

Inbjudan till SKKs avelskonferens 12-13/11:
Ylva Edgren anmälde intresse, vilket uppmuntrades och AU tog snabbt ett beslut att Rasklubben står för samtliga kostnader i samband med avelskonferensen.
Inbjudan till digitala rasklubbsträffar med SKK 12/10 och 23/11:
Ingen intresserad från Rasklubben, men Ingrid meddelar att hon kommer deltaga på båda för Cocker spanielklubben.
Inbjudan till SvTek avelskonferens 22/10: Ingen intresserad från Rasklubben.

Rapporter

SvTeks hemsida text om släthår:
På förslag från Ingrid, som jämfört texten på SvTeks hemsida med texten på Köpahund.se, kan samma text användas som klubben uppdaterat till Köpahund.se. Ingrid får i uppdrag att färdigställa text och skicka in till SvTek.
Rasfolder: Lena håller på med denna.
VP till Nosework: Ingen hört något från Birgitta.
Presentation kontakt i norr/jaktkontakt: Ylva har ett namn som skulle kunna vara vår jaktkontakt/aktivitetsansvarig i norr. Ylva har även ett annat namn som också ska kollas upp.

Specialen 18/5 2024

Styrelsen diskuterar om Specialen ska vara inofficiell eller officiell. Efter diskussion beslutar styrelsen att Specialen 2024 är inofficiell. Frågan ska tas upp på årsmötet, så medlemmarna får säga sin mening om hur ofta de vill ha officiell utställning, tills nu har det nästan uteslutande rört sig om när vi firat jubileum.

Aktiviteter

Grytdag Almunge 4/9: Susanne rapporterar att det var en trevlig dag, 9 personer kom med 12 hundar, 3 icke medlemmar, hundarna kom från 8 olika kennlar, ungefär hälften jaktlinjer och hälften utställning. Två personer kom från Åland. Reportage kommer i Släthåret.
Rasmonter Jägersro 4/9: Ingen rapport inkommit. Lena kontaktar S K för att höra hur dagen avlöpte.
Höstpromenad 30/10: Annons ligger ute på hemsidan och Facebook.
Rasmonter Stockholms Hundmässa: Susanne och S S jobbar vidare med montern, och håller kontakt med Lena vad gäller material som kan behövas.

Släthåret

Betydelsefulla avelshundar/avelstikar: Susanne föreslår artikelserie som tar upp betydelsefulla avelshundar i rasen, och söker någon som kan vara ansvarig för insamling och bearbetning.

Terrierposten

Då Susanne nu studerar på heltid, erbjuder sig Lena att ta över och skriva till Terrierposten.

Övriga frågor

Ingrid och Ulrika meddelar styrelsen att de meddelat valberedningen att de ej ställer upp för omval vid årsmötet 2023.

Nästa möte Nästa möte blir 31/10.