Styrelseinformation 2022-10-31

Närvarande: Lena Bertilsson, ordförande; Ylva Edgren, vice ordförande; Ingrid Olsson, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör; Susanne Streltzer, ledamot; Ann Hunt, suppleant och Elisabet Kinnby, suppleant.

Föregående mötesprotokoll 2022-09-29

Föregående mötesprotokoll 2022-09-29 är signerat, godkänns och läggs till handlingarna.

AU-beslut nr 2 2022/2023

Uppvaktning E Kinnby konfirmerades och lades till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Ärende SvTek/UFK

Svar inkommit från SvTek, och ärendet läggs därmed till handlingarna.

Västsv Teks rasmonter på MY DOG:

Efter diskussion beslutas att Rasklubben ej deltager i SvTeks monter, då vi har svårt att bemanna montern i fyra dagar.

Ekonomi

Resultat- och balansräkning: Klubben har fortsatt god ekonomi.

Klubbprylar: Ylva har tagit fram offert för muggar, och efter diskussion beslutar styrelsen att 144 muggar ska inköpas. Ylva och Ulrika samordnar inköp och leverans.

Avelskommitté

Nominering till SKKs Hamiltonplakett

Tre nomineringar har inkommit och behandlats.

Nominering till SKKs Förtjänsttecken

En nominering har inkommit och behandlats.

Styrelsen beslutar att dessa nomineringar ska skickas in.

Nominering till SvTeks Uppfödarmedalj

Tre nomineringar har inkommit.

SvTeks Förtjänsttecken

Tre nomineringar har inkommit.

Beslutas att blanketter fylls i på ovanstående, som underlag för beslut till nästa möte.

Nytt styrelsemöte bestäms till 2022-11-10.

Samtal angående valphänvisning:

Efter diskussion beslutas att återinföra valphänvisare, då det tydligt visar på ett behov.

Styrelsen utser Lena till valphänvisare tills vidare.

Hemsidan/ Facebook

Administratör Facebook tillsammans med Fredrik:

Ylva erbjuder sig att bli administratör på Facebook, och Susanne hjälper till i bakgrunden.

Julkalender på Instagram och Facebook:

Susanne och Elisabet hjälps åt med idéer och utformning.

Rapporter

Årsbästalistan: krav på medlemskap för förare i övriga grenar tas bort, får tas upp på årsmötet.

Rasmonter Jägersro: Lena fått rapport från Susanne K, allt avlöpte väl med mycket folk.

Rastext SvTeks hemsida: Inget svar inkommit än.

Rasfolder: Lena har ännu inget klart.

VP till Nosework: Pris och album har inkommit till sekreterare.

Presentation kontakt i norr/jaktkontakt: Mikaela svarat att hon gärna tar på sig dessa båda funktioner. Styrelsen utser henne till dessa funktioner, och är tacksam för hennes engagemang.

Specialen 18/5 2024

Plats och domare: Förslag till nästa möte.

Aktiviteter

Höstpromenad 30/10: Västerås, Sundsvall och Malmö.

Rasmonter Stockholms Hundmässa: Susanne och Sanna fortsätter framtagande av montern.

Beslutas att reseersättning och P-avgift utgår till funktionärer de dagar de inte ställer ut på mässan.

Släthåret

Släthåret: Susanne yrkar ersättning för programvara from augusti 2022. Hon har inte programmen gratis via jobbdator längre utan måste prenumerera på dem för ca 150 kr/månad, 4 månader – 600 kr. Beslutas att Susanne får ersättning med 600 kr, och att Rasklubben står för Susannes kostnader med 150 kr/månad t v.

Terrierposten

Lena skickar in material till TP, samordnar med Susanne vad som inkommit till tidningen.

Övriga frågor

Kassör lyfter frågan om medlemsavgifter för 2024. Kollas upp till nästa möte.

Nästa möte

Nästa möte blir 10/11, då enbart nomineringar till SvTek ska behandlas.

Nästa styrelsemöte blir 5/12.