Styrelseinformation 2022-12-05

Närvarande: Lena Bertilsson, ordförande; Ylva Edgren, vice ordförande; Ingrid Olsson, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör; Susanne Streltzer, ledamot; Ann Hunt, suppleant och Elisabet Kinnby, suppleant.

Föregående mötesprotokoll 2022-10-31 och 2022-11-10

Föregående mötesprotokoll 2022-10-31 och 2022-11-10 är signerade, båda godkändes och lades till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Avgång Helena Peterzéns 2/11 som adjungerad avelsansvarig och i valberedningen.

KF 2023, motioner: Informationen lades till handlingarna.

Årsbästa Terrierklubben: Information finns inlagd på hemsidan och på Facebook.

Ekonomi

Resultat- och balansräkning: Rasklubbens ekonomi ser fortsatt bra ut.

Medlemsavgifter 2024: Efter diskussion beslutas att medlemsavgift ska vara oförändrad.

Klubbprylar: inköp av muggar samordnar Ylva och Ulrika.

Till nästa möte ska Ulrika kolla upp priser för pins och tygmärken.

Avelskommitté

Nomineringar utmärkelser till SKK och SvTek är insända 11/11 till SvTek.

SKK Avelskonferens 12-13/11: Ylva refererade från avelskonferensen som hon tyckte var mycket givande. Ylva lyfte frågan om uppfödarmöte i rasklubben, och styrelsen är enig om att sådana bör hållas med jämna mellanrum.

Styrelsen tar detta till sig, och i kommande planering bör uppfödarmöte inplaneras.

Ylva skriver en sammanfattning om avelskonferensen i tidningen.

Hemsidan/ Facebook

Ulrika kontaktar Fredrik, om en digital anmälningsblankett till Specialen.

Rapporter

Rasfolder: Lena har inget klart.

Vår nya rastext på SvTeks hemsida är nu publicerad.

Årsbästaresultat vinnare/Grattiskort: Efter diskussion beslutas att alla vinnare publiceras på hemsidan samtidigt. Ingrid köper och skickar Grattiskort till vinnare dagarna innan.

Specialen 18/5 2024

Plats: Efter diskussion beslutas att Ulrika bokar Tånga Hed, Vårgårda.

Domare: Lena kontaktar föreslagen domare.

Aktiviteter

Rasmonter Stockholms Hundmässa: Susanne och Sanna har läget under kontroll.

Årsmöte

Rambudget, resultat- och balansräkning: Ulrika gör klart så snart det går.

Verksamhetsberättelse: Ingrid börjar fylla i.

Proposition angående slopande av att förare ska vara medlem vid Årsbästatävlan.

Motioner ska vara sekreterare tillhanda senast 17 maj, digital signering godtas.

Släthåret

Ingrid fixar annons angående Specialen och kallelse till Årsmöte.

Ulrika fixar domarpresentation.

Terrierposten

Årsbästavinnare, Specialen och årsmöte presenteras.

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Nästa möte

Nästa möte blir 17/1 2023.