Styrelseinformation 2023-05-27

Konstituerande möte i samband med årsmötet

Närvarande: ordförande Ann-Chatrine Lundström, sekreterare Ylva Edgren, kassör Marianne Hinders, ledamot Elisabet Kinnby, Ann Hunt, suppleant Helena Peterzéns, Susanne Kryhl. 

Konstitution av styrelsen: Vice ordförande utses på nästa styrelsemöte. 

Firmatecknare för Rasklubb för släthårig foxterrier: ordförande Ann-Chatrine Lundström och kassör Marianne Hinders. 

Arbetsutskott: Till AU utsågs ordförande, sekreterare och kassör. 

Avelsansvarig: Ordförande kontaktar Helena Peterzéns, som varit avelsansvarig under föregående verksamhetsperiod, om hon kan tänka sig fortsätta som detta. 

Jaktansvarig: Michaela Larsson blev vald till ansvarig hösten 2022 och kan tänka sig att fortsätta fram till nästa årsmöte. 

Prisförvaltare och materialförvaltare: Styrelsen står för detta gemensamt. 
VP-ansvarig: Ann-Chatrine Lundström ansvarar för klubbens samtliga VP.

Årsmötesprotokoll och övriga handlingar till hemsidan/Släthåret: Årsmötesprotokoll, balans- och resultaträkning 2022, rambudget 2023, revisionsberättelse 2022, verksamhetsberätteöse AVEL ska läggas in i tidningen. För övriga handlingar hänvisas till hemsidan. 

Resersättning för styrelsen: Enligt årsmötet.

Hemsida/Facebook: Fredrik Rambris fortsätter sköta hemsidan. Facebook tas upp på nästa möte. 

Nästa möte: 2023-06-12.